Sanayi Arge Kümelenme Çalışmaları

Arge,inovasyon,teknoloji yatırımlarını paylaşıyoruz..
Cevapla
faruk gorez

Sanayi Arge Kümelenme Çalışmaları

Mesaj gönderen faruk gorez » 13 Şub 2017 11:42

KAMU, OSB'LERE OMUZ VERİYOR
OSB tüzel kişilikleri ve buralarda faaliyet gösteren firmalar, emlak vergi muafiyetlerinden gelir vergisi stopaj teşvikine, bedelsiz yatırım yeri tahsisinden enerji desteğine kadar pek çok alanda devlet desteklerinden yararlanıyor
13 Şubat 2017 Pazartesi 07:40
KAMU, OSB'LERE OMUZ VERİYOR
kamu_osblere_omuz_veriyor_h13042.jpg
kamu_osblere_omuz_veriyor_h13042.jpg (42.48 KiB) 1041 kere görüntülendi
Kurum: KOSGEB
Adı: Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
Faaliyet alanı: Pazarlama, tanıtım
Finansman tipi: Hibe
Destek üst limiti: 5 bin TL

Kurum: KOSGEB
Adı: Tematik Proje Destek Programı
Faaliyet alanı: Girişimcilik, yenilikçilik kapasitesini artırma vs.
Finansman tipi: Hibe
Destek üst limiti: 150 bin TL

Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Adı: Kümelenme Destek Programı
Sektör: İmalat sektörü
Finansman tipi: Hibe
Destek üst limiti: 5 yıl için 25 milyon TL

Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Adı: Kurulmakta olan OSB’lere Altyapı, Genel İdare ve Diğer Harcamaları için Destekler
Finansman tipi: Kredi
Başvuru dönemi: Yıl boyunca

Kurum: Ekonomi Bakanlığı
Adı: Genel Teşvik Sistemi
Sektör: İmalat, enerji, lojistik vs.
Finansman tipi: Vergi, SGK primi indirimi

Kurum: Kalkınma ajansları
Adı: Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)
Finansman tipi: Hibe
Başvuru dönemi: Yıl boyunca


Finansal destek
Sanayinin toplu ve organize olarak bulunduğu OSB’lerde yatırım yapmak isteyen girişimcilere önemli teşvikler sunuluyor. Gerek iç piyasanın büyütülmesini gerekse dış piyasalarda rekabet gücü arttırılarak ihracatın yükseltilmesini hedefleyen devlet, girişimcilere birçok alanda destek sağlıyor. Devlet destek ve teşvikleri yatırım maliyetlerini düşürürken, aynı zamanda finansman ihtiyacını hafifletiyor ve karlılığı arttırıyor. Planlı sanayileşmenin üsleri olan OSB’lere sağlanan finansal destekler de OSB tüzel kişiliğinin yanı sıra OSB’lerde yer alan işletmelere de verilebiliyor. Yatırımcılar açısından katma değeri en yüksek teşviklerin, bedelsiz ya da indirimli arsa tahsisi ve OSB’lerin altyapısının kredilendirilmesi olduğu görülüyor. Bunların yanı sıra OSB’lerde yapılan teşvik belgeli yatırımların bir alt bölge desteğinden yararlanması da önemli bir teşvik konumunda bulunuyor. OSB’lere sağlanan destek ve teşviklere bakıldığında, bunların daha çok vergisel teşvikler olduğu göze çarpıyor.

Tüzel kişiliğe teşvik
OSB Tüzel kişiliğine uygulanan teşvikler, “OSB altyapısının kredilendirilmesi”, “emlak vergisi muafiyeti”, “katma değer vergisi muafiyeti”, “kurumlar vergisi muafiyeti”, “bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcı muafiyeti” ile “tevhit ve ifraz işlem harcı muafiyeti” olarak kategorilendiriliyor.

Firmalara vergi kolaylığı
OSB’lerde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefi firmalara yönelik teşviklere, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu’nda yer veriliyor. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanıyor. OSB tüzel kişiliği 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutuluyor. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden belediyelerce atık su bedeli alınmıyor. OSB kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri katma değer vergisinden istisna tutuluyor.

5 yıllık muafiyet
OSB’ler ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmeler kurumlar vergisinden muaf sayılıyor. OSB’lerdeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanıyorlar. OSB, endüstri veya TGB’lerde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesna tutuluyor. OSB’ler ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesisler, bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesna kabul ediliyor.

KOSGEB sanayicinin yanında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili kuruluşlarından KOSGEB, OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara çeşitli destekler sunuyor. KOBİ’ler için “Yurt Dışı İş Gezisi Desteği” veren KOSGEB, işletmelerin uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknik, teknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesini teşvik ediyor. OSB’ler, yurt dışı iş gezisi programı organize edebiliyor. Yurt dışı iş gezisine katılarak destekten yararlanmak isteyen işletmenin programın başlama tarihinden en geç 2 iş günü öncesine kadar KOSGEB e-kobi sisteminden başvuru yapması gerekiyor. “Tematik Proje Destek Programı: Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı”nda ise işletmelere personel net ücretleri ve seyahat giderleri, yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri ve genel idari giderler kapsamında maksimum 150 bin TL destek sağlanıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayiye yönelik pek çok destek sağlıyor. Sanayinin gelişmesini ve teknolojik ürün üretiminin arttırılmasını hedefleyen Bakanlık, “Ar-Ge Merkezleri Desteği”, “OSB'lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler, “Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği”, “Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)”, “Teknogirişim Sermayesi Desteği”, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği”, “Tekno-Yatırım”, “Kümelenme Destek Programı” ve “Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı” gibi birçok destek programı yürütüyor.

Kümelenmeye 25 milyon TL
Bakanlığın sağladığı desteklerden biri olan “Kümelenme Destek Programı”, kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesini amaçlıyor. OSB’ler de kümelenme birlikteliğinde yer alabiliyor. Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 yıl olarak belirlenirken, bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren 2 yıla kadar uzatılabiliyor. Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde, 5 yıl için 25 milyon TL mali destek sağlanıyor.

Yeni OSB’ye kredi imkanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı bir diğer katkı da “Kurulmakta olan OSB’lere Altyapı, Genel İdare ve Diğer Harcamaları için Destekler”den oluşuyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredilerin miktarı, kullanımı ve geri ödemesi hakkındaki esas ve usuller Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında düzenlenecek olan Protokol ile belirleniyor. Bakanlık ile OSB arasında imzalanan tip kredi sözleşmesinin bankaya intikali ile kredi açılıyor. Bakanlık tarafından verilen tahsis talimatına göre OSB tarafından hazırlanacak borç taahhütnamesinin bankaya teslim edilmesini takiben tahsis edilen kredi kullanılabiliyor.

Ekonomi Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı’nın sanayiyi geliştirmek amacıyla verdiği desteklerinden en önemlilerinden biri olan Yatırım Teşvik Sistemi, OSB ve endüstri bölgeleri içinde faaliyet gösteren firmalara özel avantajlar içeriyor. Firmaların bulunduğu illerin gelişmişlik sınıfına göre değişen oranlarda KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV iadesi, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği veriliyor. Firmalar OSB ve endüstri bölgesi içinde yer alıyorsa, faydalandıkları desteklerin payı ve süresi artıyor. Bölgesel gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı amaçlayan programın ayaklarından olan “Genel Teşvik Sistemi”nde KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve sadece 6. bölgeye özel gelir vergisi stopajı desteği şeklinde uygulanıyor.

Kalkınma ajansları
Kalkınma ajansları da sanayicilere yönelik çeşitli destek mekanizmalarını hayata geçiriyor. Bu destek programlarının en önemlilerinden olan Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) programı kapsamında her yıl bölgelerindeki paydaşların başvuruları alınıyor. Doğrudan Faaliyet Destek Programı, yerel aktörlerin proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerini hafifletmeyi, stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlıyor. Başvurular yıl boyunca değerlendirmeye alınıyor. Sanayi odalarının ve OSB’lerin de başvurabildiği destekler için başvuru sahiplerinin, destek bütçesinin bitmesi ihtimaline karşı yılın ilk 6 ayında projelerini hazırlayarak başvurmaları tavsiye ediliyor.

http://www.sanayigazetesi.com.tr/osbler ... 13042.html

faruk gorez

Re: Sanayi Arge Kümelenme Destekleri

Mesaj gönderen faruk gorez » 17 Şub 2017 13:26

TÜBİTAK’IN YAPISI DEĞİŞECEK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ta yeniden yapılandırma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Özlü, TÜBİTAK’ın “fon” kısmını kaldıracaklarını dile getirdi.

TÜBİTAK’IN YAPISI DEĞİŞECEK


Uzun süredir gündemde olan “TÜBİTAK’ın yeniden yapılanması”nda sona yaklaşıldı. TÜBİTAK’ın finansal destek görevi yerine, Ar-Ge ve ileri teknoloji üzerine yoğunlaşması sağlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ın yapısını değiştireceklerini belirterek, kurumun artık fon vermeyeceğini, işveren konumunda olacağını söyledi.
Bakan Özlü, TÜBİTAK’ın yüksek teknolojili ürünlere odaklanacağını kaydetti. Fonlayanın da proje geliştirenin de TÜBİTAK olduğuna dikkat çeken Özlü, “Bu yapıyı kırıyoruz. Fon kısmını alıyoruz. TÜBİTAK işveren konumunda olacak. İşi şirketler yapacak. Gebze’deki teknoloji merkezini TÜBİTAK’tan koparacağız. FETÖ’nün meydana getirdiği tahribata kalıcı bir çözüm bulmak için yapacağız bunu. FETÖ ile mücadeleyi ‘iğneyle kuyu kazar gibi’ yapıyoruz. Binin üzerinde personel çıkardık” dedi.

Tek çatı altında toplanacak
Bakan Faruk Özlü, TÜBİTAK’ın yüksek teknolojili ürünlere odaklanacağını, enstitüleri de Yüksek Teknolojileri Araştırma Merkezi çatısı altında toplayacaklarını ifade etti. Özlü, “17 enstitü bir müdür, bir başkan altında toplanacak” bilgisini verdi.

Hedef yüzde 20
Son 14 yılda araştırmacı personel sayısının arttığına değinen Özlü, “2016 sonu 122 bine ulaştı. Ar-Ge’ye geçen yıl 20 milyar 600 milyon harcama yapıldı. Patent başvuruları arttı. Ama yüksek teknoloji ürünlerin GSMH içindeki payı artmadı. Sistemde bir problem var ve bu sistemin değişmesi lazım. Güney Kore’de yüksek teknolojili ürünlerin ihracatlarındaki payı yüzde 30’lar seviyesinde. Bizim 3,7-4,7 hesaplayan kaynaklar var. Yüzde 3,5’tan yüzde 20’lere ulaşma hedefimiz var. Sattığımız ürünlerin para etmesi, sattığımız ürünlerin katma değer üretmesi lazım” diye konuştu.

Teknoloji enjekte edilecek
Bakan Faruk Özlü, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunu (BTYK) kaldırıp Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nu getireceklerini söyledi. Sanayiye teknoloji enjekte edeceklerini dile getiren Özlü, “Yüksek katma değerli ürünler üretilecek. İhracattaki payımız artacak. Petrolümüz doğalgazımız yok. Akıl satacağız biz. Teknoloji üretemeyen bir ülkenin geleceği yok. Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Fonu kuruyoruz. Bütçe Kanunu Meclis’ten geçtikten sonra bu fona 12,5 milyar lira aktaracağız. Bu bütçeyi harcama yetkisi, Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nda olacak. GSMH’dan Ar-Ge’ye ayrılan payı önce yüzde 2’ye sonra yüzde 3’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Üretim Reform Paketi çıkacak
Üretim Reform Paketi’ne de değinen Özlü, çalışmaların “aşağı yukarı” bitirildiğini, paketin önümüzdeki hafta EKK’ya onun ardından da Bakanlar Kurulu’na sunulacağını kaydetti. Pakette çok önemli düzenlemeler olduğunu belirten Özlü, “Anadolu’daki sanayi sitelerini dönüştüreceğiz. Büyük endüstri bölgeleri kurmayı hedefliyoruz. Artık Türkiye’nin OSB’lerden farklı büyük endüstri bölgelerine ihtiyacı var. Her birinde 20-25 milyar dolarlık bir ciro oluşturabilirsek Türkiye’nin kalkınmasında ciddi bir etki oluşturur” diye konuştu. Özlü, Trabzon, Filyos, Çandarlı ve Ceyhan’da 4 adet büyük bölge öngörüldüğünü söyledi.

faruk gorez

Re: Sanayi Arge Kümelenme Destekleri

Mesaj gönderen faruk gorez » 17 Şub 2017 13:29

AR-GE’YE 12,5 MİLYAR LİRALIK FON
Ar-Ge merkezlerine sağlanan destekler tek elde toplanacak. Bugüne kadar birçok bakanlık ve kamu kuruluşu tarafından verilen destekler artık “Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu” tarafından verilecek.

AR-GE’YE 12,5 MİLYAR LİRALIK FON


Yüksek teknolojili ürün geliştirmek için birçok kamu kuruluşu tarafından verilen destekten yararlanan Ar-Ge merkezleri, artık sadece “Ar-Ge ve Teknoloji Fonu”ndan destek alacak.
Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları, patent sayısı ve Ar-Ge personelindeki artışa karşılık, ihracatta ve imalat sanayinde yüksek teknolojili ürün miktarının artmaması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi çok sayıda kurum tarafından verilen desteklerin yeterince verimli olmadığını belirledi.

Dev bütçe
Bu dağınık yapıya son vermek isteyen Bakanlık, Ar-Ge merkezlerine verilen destekleri tek elde toplamak için çalışma başlattı. Buna göre, Başbakan Başkanlığında “Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu” kurularak, Ar-Ge ve Teknoloji Fonu üzerinden Ar-Ge merkezlerine destek sağlanacak. Ar-Ge ve teknoloji için 12,5 milyar liralık fon oluşturulacak. Her sektör desteklerden faydalanamayacak, Kurul, biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilişim gibi belli alanlara odaklanılacak.

İlgili bakanlar katılacak
Kamunun bu alanda yaptığı tüm harcamalar bu kurul tarafından dağıtılacak. Kurulun diğer doğal üyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olacak. Toplantılara ise destek verilecek konu hangi bakanlıkla ilgiliyse o bakan katılacak. Halen faaliyette olan ve 21 üyeli Bilim Teknoloji ve Yüksek Kurulu ise kaldırılacak.

faruk gorez

Re: Sanayi Arge Kümelenme Çalışmaları

Mesaj gönderen faruk gorez » 28 Haz 2017 11:54

19437485_1059600390838208_3223219021056552182_n.jpg
19437485_1059600390838208_3223219021056552182_n.jpg (114.27 KiB) 986 kere görüntülendi
19554547_1059600410838206_4090086562041567020_n.jpg
19554547_1059600410838206_4090086562041567020_n.jpg (153.14 KiB) 986 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Sanayi Arge Kümelenme Çalışmaları

Mesaj gönderen faruk gorez » 28 Haz 2017 11:54

'100 TL’lik Ar-Ge’ye 230 TL destek'
Üretim Reform Paketi ile Türkiye’nin üretim ekosisteminin tamamen değiştiğini belirten TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız, imalat sanayinin GSYH içerisindeki payını 2023 yılına kadar yüzde 25’ler seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
'100 TL’lik Ar-Ge’ye 230 TL destek'
369743.jpg
369743.jpg (32.7 KiB) 986 kere görüntülendi
Canan SAKARYA

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sınai Mülkiyet Hakları, Ar-Ge yasalarının ardından son olarak kanunlaştırdıkları Üretim Reform Paketi ile Türkiye’nin üretim ekosisteminin tamamen değiştiğini belirtti. Altunyaldız, Türkiye’nin üretimde oluşturduğu bu ekosistemin üzerine canlı bir model olan Turquality üzerinden güçlü bir markalaşmanın konulabileceği söyledi.

Türkiye ekonomisinin üretimde oluşturulan bu yeni üretim ekosistemiyle katma değeri daha yüksek üretim ve marka ekonomisine hızla evrileceğini kaydeden Altunyaldız, sağlanacak yapısal dönüşümle yüzde 16,7 seviyesinde olan imalat sanayinin GSYH içerisindeki payını 2023 yılına kadar yüzde 25’ler seviyesine çıkarmayı hedefl ediklerini bildirdi.

Oluşturulan üretim ekosistemi ve beraberinde endüstri 4.0 devrimi çerçevesinde atılacak adımlarla sanayinin orta yoğunluklu teknolojiden orta yüksek ve yüksek yoğunluklu teknolojiye doğru dönüşeceğini kaydeden Altunyaldız, katma değeri yüksek markalarla Türkiye’nin uzun vadeli hedefl erini yakalayacağını belirtti. Bunun için finansman ve pazar dahil gerekli her türlü ortamın olduğunu ifade eden Altunyaldız, 2008 krizinin ardından artık küresel bir iyileşme dönemine girildiğine işaret etti.
Yabancı sermaye girişi hızlanacak

Altunyaldız, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri şöyle dile getirdi:

“Küresel ekonomi de iyileşmeni başladığı tam bu çıkış aşamasında Türkiye kendi hazırlıklarını yapmış bir ülke olarak bu çıkıştan en fazla istifa edecek ülke olacak. İhracatı, istihdamı ve refahı önceleyen üretim yapısı ile birlikte yabancı sermaye girişi de yeniden hızlanacak. Dünyada önemli bir nakit akışı var, bu para sonuçta kazanacağı ve üreteceği alanlara akacak. Bununla birlikte yükselen iç tasarruf dışarıdan gelecek yabancı sermaye ile birleşerek yetenekli müteşebbis ve iş gücü ile sanayiyi önceleyen politikaların oluşturduğu ekosistemle Türkiye üretime dayalı çıkışı en hızlı sağlayan ülke olacak. Bunu sağlamak için Ar-Ge, Sınai Mülkiyet Yasası’nı çıkardık. Sınai Mülkiyet Yasası ile hem içerideki değerleri hem de dışarıdan gelecek yabancı sermayeyi koruyoruz. Ar-Ge Yasası’nı çıkardık. Üretim Reform Paketi ile üretim ve sanayinin bizim için önemli olduğunu teyit ettik. Sanayicinin üzerindeki yükleri önemli oranda alarak hızla yol almasını, küresel rekabette öne geçmesini sağlayacağız. Sanayinin bugüne kadar şikayet ettiği alanlara dokunarak, bunları ayıkladık hatta onların taleplerinin de önüne geçtik.”
“İmalat sanayine yeni bir model ve anlayış getirdik”

Nitelikli üretim yapısına dönüşümünü sağlayacak, markalı ve yüksek katma değerli ürün ekonomisinin gerçekleştirilmesi için Ar-Ge, tasarım ve marka bileşenlerini tespit ettiklerini kaydeden Altunyaldız, Ar-Ge Reformuyla Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin ekonomik değere dönüşüp ticarileştirilmesi döngüsünü güçlendirdiklerini belirtti.

Altunyaldız, sanayici ve üreticiye yaptığı 100 TL Ar-Ge ve tasarım harcaması karşılığında farklı programlar ve düzenlemeler kapsamında 230 TL destek sağlayacak bir mekanizmayı hayata geçirdiklerini belirtti. Son dönemde Türkiye’nin imalat sanayine yeni bir model ve anlayış getirerek gerek geleneksel üretim alanlarında gerekse yüksek teknoloji alanlarında yüksek kâr marjlarını yakalamayı amaçladıklarını belirterek, ihracatta yüzde 3.4- 3.7 düzeyindeki ileri teknoloji payını OECD seviyesine çıkarmayı hedefl ediklerini bildirdi.
Her OSB’de bir teknik kolej olacak

Yıllardır konuşulan sanayi üniversite işbirliği, nitelikli ara eleman ihtiyacını da Üretim Reform Paketi’yle çözdüklerini anlatan Altunyaldız, kurulacak teknoloji transfer ofisleri ile üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye üretime ve değere dönüşeceğini söyledi. Ara eleman eksiğinin OSB’lerde kurulacak teknik kolejlerle giderileceğini kaydeden Altunyaldız, “Şu anda 302 tane OSB var bu sayı daha da artacak.

Yeni anlayışla artık her OSB’de bir teknik kolej olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oturup hangi alanlarda neye ihtiyaç var bunu belirleyecekler. OSB’lerin ihtiyacı olan ara eleman buralarda yetiştirilip üretime entegre edilecek. Bu genç işsizliğin önlenmesi bakamından da önemli. Bir tarafta işveren işçi arıyor diğer tarafta iş arayan gençler demek ki örtüşmeyen bir durum var bu boşluğu doldurmuş olacağız” dedi.
Üretim Reform Paketi'nin getirdikleri

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın, Üretim Reform Paketi’nin getirdiklerine ilişkin değerlendirmeleri satır başlarıyla şöyle:

■ OSB’deki sanayicilere enerji desteği Organize sanayi bölgelerinde yer alan yatırımcıların en büyük girdisi olan elektrik enerjisi ile üretim süreçlerinde kullanılan doğalgaz faturalarının hangi sektörün hangi şartlarda ve hangi oranda destekleneceğine Bakanlar Kurulu karar verecek.

■ Bedelsiz parsel tahsisi uygulaması sürekli hale getiriliyor 12 Nisan 2017’de süresi biten bedelsiz, kısmen bedelsiz tahsis uygulaması yeniden yürürlüğe konularak, kalıcı hale getirildi. Uygulama yerlerini ve uygulama süresini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verildi.

■ OSB’lerde parsel fi yatı düşürülüyor Uygulamada maliyetine bakılmaksızın OSB’ler maliyetin üzerine istedikleri kadar kar payı koyup parsel fi yatını belirliyorlardı, bu durum fahiş fi yatların ortaya çıkarıyordu. OSB’ler temin edilen sanayi parselinin maliyetine maksimum yüzde 25 kâr payı koyup satabilecekler. Yani parsel maliyeti dekar başına 100 TL ise OSB bu parselin dekarını maksimum 125 TL’ye satabilecek.

■ OSB’lerin tüm projeleri için kredi ve kredi faiz desteği verilecek Mevcut uygulamada OSB’lerin altyapı yatırımları, hizmet binası ve arıtma tesislerinin tamamına bulunduğu bölgeye göre yüzde 1 ila 3 arasında değişen faiz oranlarıyla ilk 2 yıl ödemesiz 12 ila 15 yıllık kredi kullandırılıyor. Bugüne kadar bu kapsamda 173 OSB’ye toplam 4,2 milyar TL kredi kullandırıldı. Getirilen düzenlemeyle altyapı ve hizmet binası yatırımlarına ilave olarak artık arsa bedeli, OSB tüzelkişiliği ile ilgili ortak alan niteliğindeki üstyapı projelerinin tamamına uygun şartlarda kredi ve bu kapsamda Bakanlıktan veya dışarıdan kullanılan kredilerin tamamına kredi faiz desteği verilecek.

■ Sanayi alanlarının lojistik bağlantısının yapılması kolaylaştırılacak Limanlar, fabrikalar, rafi neriler, endüstriyel tesisler, planlı sanayi alanları, maden ocakları, lojistik köy/merkez veya üsler, sanayi kuruluşları ve benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısını sağlamak üzere iltisak hatlarının yapılması, karayolu bağlantılarının tesis edilmesi ve ettirilmesine yasal dayanak oluşturuluyor. Bu alanda ulaştırma altyapılarının inşaatı ve işletmesinin karşılanmasına yönelik kamu-özel sektör işbirliği modellerinin geliştirilmesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilendiriliyor.

■ Mega Endüstri Bölgeleri ile Özel ve Tematik Endüstri Bölgeleri geliyor Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi sitesi gibi planlı sanayi alanları için altyapısı hazır sanayi alanları belirleniyor. Böylece yatırımların çok daha hızlı hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yurtdışında kurulacak OSB’ler aracılığıyla OSB birikiminin ihraç edilmesine imkân sağlanacak.

https://www.dunya.com/ekonomi/100-tllik ... eri-369743

faruk gorez

Re: Sanayi Arge Kümelenme Çalışmaları

Mesaj gönderen faruk gorez » 29 Haz 2017 19:10

19488775_1473296002750794_9150476768583895333_o.png
19488775_1473296002750794_9150476768583895333_o.png (66 KiB) 984 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Sanayi Arge Kümelenme Çalışmaları

Mesaj gönderen faruk gorez » 19 Tem 2017 11:21

Bütçeden Ar-Ge'ye 8,2 milyar lira ayrıldı
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için geçen yıl 7,5 milyar lira harcama yapılırken, bu yıl için ise yaklaşık 8,2 milyar lira başlangıç ödeneği ayrıldı.
Bütçeden Ar-Ge'ye 8,2 milyar lira ayrıldı
373439.jpg
373439.jpg (47.91 KiB) 964 kere görüntülendi
Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için geçen yıl 7,5 milyar lira harcama yapılırken, bu yıl için ise yaklaşık 8,2 milyar lira başlangıç ödeneği ayrıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2017" verilerini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 milyon lira harcama yapıldı. Böylece, 2016 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı yüzde 0,29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı ise yüzde 1,14 oldu.

Bu seneki başlangıç ödeneği 8,2 milyar lira

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon lira oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı ise geçen yıl 1 milyar 927 milyon lira olarak gerçekleşti. Dolaylı Ar-Ge desteği, bu yıl için 2 milyar 141 milyon lira olarak tahmin edildi.

En fazla ödenek üniversite fonlarına

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en fazla ödeneğin yüzde 36 ile genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildiği görüldü. Bunu yüzde 21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım takip etti.

Kaynak: AA

Cevapla
  • Benzer Konular
    İstatistikler
    Son mesaj