Diyarbakır - Haberler - Sohbet

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:00

Eğil Su Sarnıcı
Eğil Su Sarnıcı
Eğil’in su ihtiyacı, Eğil’den çok uzaklardaki su kaynaklarından çanak- çömlek toprağından yapılan borularla getirilerek sarnıçta depolanmıştır. Buradan da başta Kale Mahallesi’ndeki hamam ile Kale Cami ve değişik yerlere yapılan çeşmelere akıtılmıştır. Plan tipi İstanbul Yerebatan Sarnıcı’nın küçültülmüş şeklidir. Oldukça sağlam durmaktadır. Çanak çömlek borularının büyük bölümü, temel kazılarda ortaya çıkmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... arnici/265

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:01

Eğil Peygamber Kabirleri
Eğil Peygamber Kabirleri
Eğil’de bulunduğuna inanılan ve Kur’an-ı Kerim’de 2 ayette bahsedilen Hz.Elyesa(A.S.), Hz. Zulkifl(A.S.) ile Nebi Harun-i Asefi, Nebi Alak, Zenun, Danyal ile Hz. Elyesa(A.S.)’nın amcasının oğlu Hürmüz, Nebi Harun’un yeğeni ve yardımcısı Ruyem gibi Nebi ve velilerin kabirleri kentte bulunmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... irleri/264

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:01

Eğil Mağara Kilise
Eğil Mağara Kilise
Eğil Kalesi’nin batı bölümünün güneyinde, kalenin içinde yer alan kilisenin, I. Yüzyılda İsa Peygamberin öğrencilerinden I. Adey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Araştırmalara göre; I. Adey, güneydoğunun en büyük manastırlarından birini yaparak, Eğil’i episkoposluk merkezi haline getirmiştir. Kilise içinde Hıristiyanlarca kutsal sayılan ve çeşitli dönemleri sembolize eden haçlar kazılmıştır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Kilise/263

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:02

Eğil Kayalardan Yapay Mağaralar
Eğil Kayalardan Yapay Mağaralar
Yapay mağaraların çoğu, baraj gölü altında kalan “Deran” denilen bölgede bulunur. Baraj su seviyesinin azaldığı yerlerde mağaralar görülebilir. Deran Bölgesinde; kayalara yollar açılarak yolların sağ ve soluna yüzlerce mağara kazılarak bir şaheser meydana gelmiştir.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... aralar/262

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:02

Eğil Kasım Bey Kümbetleri
Eğil Kasım Bey Kümbetleri
Şerbetin köyünün yüz metre doğusunda ufak bir tepenin üstünde yer alan iki kümbetten birinin, Eğil beylerinden Kasım bin Şah Mehmet Bey’e ait olduğu diğerinin ise, Kasım Bey’in yeğeni Murat Bey bin İsa’ya ait olduğu düşünülmektedir. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen kümbetler, plan ve mimari özelliklerine bakılarak XVI. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Baldaken tarzından inşa edilmiş kümbetlerin ayakları arasındaki kırık kemerler ve iç duvarların kaplamaları ayaktadır. Kümbetin içinde mezar bulunmamaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... etleri/261

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:02

Eğil Asur Kalesi
Eğil Asur Kalesi
Üç tarafı derin vadilerle çevrili, öteki tarafı da oyularak, yekpare bir kaya üzerine oturtulmuş kalenin, Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir. Oldukça büyük bir alana inşa edilen kalenin iç kısmı o dönemde sığınak ve depo olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kayalar oyularak bugün için bilinen ve görülen 4 tünel kazılarak kaleden metrelerce uzaklıktaki vadilerde bulunan hamam, Dicle Nehri yatağına ulaşmaktadır. Ayrıca sıkışık anlarında düşmana görünmeden yer altından kaçıp güvenli yerlere gitmek için tüneller bulunmaktadır. Eğilli Yuhanna’nın “Kilise Tarihi” adlı eserinin II. Cildinde; Hunlar ile Doğu Roma (Bizans) arasında geçen savaşlarda gerek halkın, gerekse de askerlerin Eğil Kalesi’ne sığınmış oldukları ifade edilmektedir. Eğil Kalesi’nin batı-ön kısmında, uzun çivi yazısı ile birlikte bir Asur Kralı’nın figürü bulunur. Yazı tamamen okunmuyor olsa da kolayca takip edilebilir. Yazı ve figür ikindiden sonra, güneşli günlerde net görülebilir. Eğil Kalesi’nde bulunan çivi yazısının bir kral figürü ile birlikte bulunmuş olması, kral figürü ve çivi yazısının Asurlulara ait olduğu görüşünü güçlü kılmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Kalesi/259

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:03

Eğil Asur Kral Kaya Mezarları
Eğil Asur Kral Kaya Mezarları
Zamana karşı koyarak asırlardır dimdik ayakta duran Asur Kral Kaya Mezarları Dicle Barajı’nın kıyısında bulunmaktadır. Kayalar oyularak Mısır Ehramları şeklinde inşa edilmiştir. Asur Kral kaya mezarlarının doğu tabanında bir tünel bulunmaktadır. Tünel, kısmen dolması nedeniyle kapalı durumdadır. Tünelin, sığınak veya yer altı barınma yerlerine gittiği düşünülmektedir. Kaya mezarlarının kuzey iç kısmında çizgi şeklinde bir figür bulunmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... arlari/258

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:03

Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Bu dönemde nüfusun giderek artması ve buna bağlı olarak artan konut ihtiyacı ortaya çıkmış, ateşli silahların gelişmesiyle işlevsiz kalan kalenin önemini yitirmesi süreci başlamıştır. Kent merkezi genişlemiştir. Bu dönem aynı zamanda, yönetici sınıfın devlet dairelerine taşındığı dönem olmuş ve kentte, vilayet konağı, hükümet konağı gibi binalar yapılmaya başlanmıştır. Dönem 1868-1875 yılları arasında Diyarbakır’da valilik yapan Kurt İsmail Paşa dönemine rastlamaktadır. Elazığ yolu üzerinde Seyran Tepe olarak bilinen yerde bir hastane, bir kışla, bir cami ve Mülkiye Dairesi’ni yaptırmasıyla kentin dışına çıkış hareketleri başlar. Daha sonra ise bunları Rüştiye Okulu ile Fiskayası üzerinde yaptırdığı bir sanat okulu izlemektedir. 1884 yılında dönemin valisi Sırrı Paşa tarafından şimdiki Numune Hastanesi olan Gureba hastanesi açılmıştır. 1885 Diyarbekir Vilayeti Salnamesi’ne göre; Diyarbakır kentinde, 4164 hane, 3916 dükkân, 28 cami, 32 mescit, 4 medrese, 1 Mülkiye Rüştiyesi, 1 Askeri Rüştiye, 35 mektep, 7 kütüphane, 5 tekke, 11 kilise, 6 Hıristiyan mektebi bulunmaktadır. Bu dönem kentsel öğelerin arttığı bir dönem olmuştur. 1889’da ise sanat okulunun karşısına idadi ve sultani binası yapılarak bu iki okul sur dışından açılan bir yolla kente bağlanmıştır. 1891 yıllı Diyarbekir Vilayeti Salnamesi’ne göre, dönemin valisi Arif Paşa zamanında belediye binası inşa edilmiştir. Vali Hacı Hasan zamanında da Buğday pazarı (Kebir Çarşısı), İç kale’de hapishane ve jandarma kışlası yapılmıştır. 1894 yıllı “Diyarbekir Vilayeti Salnamesi”ne göre de, adliye binası 1893’de inşa edilmiştir. 1899 yılında Müşir Semih Paşa Askeri Rüştiye binasını yaptırmıştır. Ordu kumandanı Ferik Cemal Paşa döneminde ise Ordu Kumandanlığı binası ile Adliye binası iç kale’de hizmete girmiştir. Bu dönemlerde Ermeni nüfusun artmasına bağlı olarak, Protestan kilisesi inşa edilmiş ve daha önce yapılanlar da onarılmıştır. 1916 yılında dönemin valisi İzzet Paşa tarafından sur içinde Dörtyol- Saray kapısı arasındaki caddenin açılmasıyla ilk imar operasyonu yapılmıştır. İkinci operasyon ise, Dağ kapısında bulunan kent giriş kapısı ve surların bir kısmı yıkılarak yeni gelişme alanlarına doğru geniş bir çıkışın açılmasıdır. Böylece dörtyol bir trafik odağı haline getirilmiştir. Elazığ caddesinin gelişmesi sürecini başlatmış ve mevcut ticaret aksının da yenilenmesine yol açmıştır. Tanzimat Dönemiyle kente yeni kurumlar ve yeni yaşam tarzları gelmiş, bu da kentsel dokudaki değişimde çok önemli bir rol üstlenen etmenler arasında olmuştur.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Donemi/253

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:04

Subarrular ve Huriler Dönemi
Subarrular ve Huriler Dönemi
Şehrin merkezinde Dicle nehri seviyesinden yüz metre kadar yükseklikte bulunan Fiskayası isimli sarp kayalığın ve İç kale’nin, ilk yerleşme yeri olarak kentin çekirdeğini oluşturduğu alanda MÖ IV. yüzyılda kurulduğu bilinmektedir. MÖ. 3000 ile MÖ. 1800 yılları arasında bu bölgede yaşayan Hurriler, yönetici kesimi kale ile çevrili alanda barındırırken, halkı da kalenin dışında bırakmıştır. Bu yönetici kesimin kaldığı iç kaleye halk arasında “Viran Kale” denilmektedir. Çeşitli tarihi kaynaklarda ilk yerleşim yeri olarak bu höyük kabul edilmektedir. Düzenli bir yerleşim modeli sergileyen Hurriler, bu dönemde yerleşim bölgelerini küçük de olsa ikinci bir kale ile çevirmiş ve alanı genişlettikleri tahmin edilmektedir.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Donemi/252

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:04

Osmanlı Dönemi
Osmanlı Dönemi
Diyarbakır, en uzun süreli idareyi Osmanlı egemenliğinde geçirmiştir. Bizanslıların 600 yılı bulan sürede şehri, Pers-Sasanîlerle paylaşımı şehirde birçok tahribe neden olmuştur. Saltanat kavgaları, Bizanslıların saldırıları şehrin sürekli gelişimini önlemiştir. Timur’un, Cengiz’in kısa süre egemenliği şehri baştanbaşa harap etmiştir. Osmanlı döneminde ise valilik yapan Paşalar, dört yüz yılı aşan süre içinde şehrin büyük ölçüde imarını sağlamışlardır. 1524-1526 yılları arasında iç kaleyi saran surlar da Kanuni Sultan Süleyman zamanında yeniden gözden geçirilmiş, ikinci bir surla çevrilerek Osmanlı kalelerinin genel özelliğine uygun birliklerin barınmalarına ve hareketine imkân sağlayacak biçimde genişletilmiş. Cami etrafındaki bu yapılaşmalar, hayır kurumlarının etkileri sonucu yapılmıştır. Ayrıca bu dönem yapılarının çoğunluğu medrese, mescit, hamam, çeşme, han türündendir. Bunu, Matrakçı Nasuh’un yaptığı minyatürde de görebilmekteyiz. Osmanlı Döneminde yapılmış olan eserlere baktığımızda; Fatih Paşa Camii, Behram Paşa Camii, Nasuh Paşa Camii, İskender Paşa Camii, Ali Paşa Camii, Hasan Paşa Hanı, Deliller Hanı, çok sayıda konak ve yazlık köşkler gibi sayısız yapı bulunmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Donemi/251

Cevapla