Kayseri - Antalya Hızlı Tren Hattı Çalışmaları

faruk gorez

Kayseri - Antalya Hızlı Tren Hattı Çalışmaları

Mesaj gönderen faruk gorez » 07 Oca 2015 00:09

1. GİRİŞ
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi; karayolu ve demiryolu ulaşımında
doğu-batı ve kuzey-güney bağlantıları açısından kavşak noktasında, jeolojik yapısı nedeniyle de
deprem riski düşük ülkenin en güvenli bölgesi konumundadır. Bölge, sahip olduğu jeopolitik konumu
ve sosyo-ekonomik potansiyeli ile batının gelişmişliğinin doğuya aktarılmasında bir köprü vazifesi
görebilecek durumda olmasına rağmen, özellikle demiryolları kapsamında yeterli ulaştırma alt yapısı
henüz tamamlanmadığından bu görevini yerine getirmede sorunlar yaşamaktadır.

Aksaray ilimiz, ulaşım imkânları ve Türkiye’nin merkezinde bulunması sebebiyle yerli ve yabancı
yatırımları çekerek sanayideki gelişimi ile bir sanayi kenti imajı vermektedir. Aynı zamanda, Konya ili
sahip olduğu dokuz organize sanayi bölgesi (OSB) ve tarımsal üretim kapasitesi ile ciddi bir üretim ve
ihracat potansiyeli taşımaktadır. Bu potansiyelin verimli bir şekilde değerlendirilmesi ancak bölgenin
etkin bir ulaşım ağı ile çevre bölgelere ve uluslararası limanlara bağlanması ile mümkün olacaktır.
Ağırlıklı olarak hammadde ve yarı mamul ürünler üretiminin hâkim olduğu bölge sanayisinin rekabet
gücünü kısıtlayan nakliye bedellerinin, karma (yük+yolcu) demiryolu yatırımları sayesinde
düşürülmesi ve Bölgenin hareketliliğinin artırılması büyük önem arz etmektedir.
Bölgede yapılacak ulaştırma yatırımları ile Orta Anadolu'nun Mersin ve Antalya üzerinden Orta Doğu
ve Afrika pazarlarına ve dünyaya kolay erişimi sağlanabilecek, sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri ve
bunlarla ilişkili faaliyetler hızla gelişecektir. İlave olarak demiryolları ve karayolları ile bağlantılı olarak
lojistik köy ve merkezlerin de kurulması, Bölgenin ulaştırmada önemli bir merkez olmasını ve
kalkınmada bir dönüşüme girmesini sağlayacaktır.

Türkiye Onuncu Kalkınma Planı ve Taslak Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ne göre;
• Marmara bölgesinde yoğunlaşan imalat sanayinin Anadolu’daki yeni endüstriyel büyüme
odağı şehirlerine doğru kaydırılması yolu ile daha dengeli bir mekânsal gelişim,
• İstanbul ilinin desantralizasyon eğilimini endüstriyel büyüme odağı illerinden olan Konya,

Kayseri, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Antalya, Hatay ve Mersin illerinin ön plana çıkması
hedeflenmektedir.


Özellikle Orta Anadolu’da yağışların azlığı ve su yetersizliği nedeniyle tarımsal üretime dayalı bir
kalkınmanın geleceğe yönelik riskleri görülmektedir. Bu nedenle bir dönüşüme ihtiyaç vardır.
Marmara Bölgesi’nde sıkışan sanayi kolları ve ticaretin Anadolu’ya yaygınlaştırılmasında en önemli alt
yapı konusu olarak ulaştırma ve özelinde yük-yolcu demiryolu hatları ortaya çıkmaktadır.
Bu çerçevede 8 Kasım 2013 tarihinde Konya Valiliği tarafından, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı (UDHB) tarafından Antalya- Konya- Aksaray- Nevşehir- Kayseri YHT hattı olarak planlanan
hattın, etüt- fizibilite çalışmalarının 2013 yılı sonuna kadar tamamlamasının beklenmekte olduğu, 11.
Ulaştırma Şurası Demiryolu Çalışma Grubu raporunda söz konusu hattın Antalya-Konya bölümünün
inşasının 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı, hattın Konya- Aksaray- Nevşehir- Kayseri
bölümünün ise 2035 yılı programına alındığı ifade edilmiştir.Bu çalıştayda mevcut haliyle sadece turizme hizmet etmesi planlanmış söz konusu hattın sanayi ve
ticarete de katkı sağlaması için niteliği ve işlevinin değiştirilmesi ve yatırımın daha önce
tamamlanması konularının görüşülmesi amacıyla demiryolu hattı ile ilgili paydaşlarla bir araya
gelinerek, hat üzerinde bulunan illerin ihtiyaç ve önceliklerinin tespit edileceği Bölgesel Ulaştırma
Çalıştayı düzenlenmiştir.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOP BKİ)’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalıştay, Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş, Konya Valisi Muammer Erol, Konya Milletvekili Hüseyin
Üzülmez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Babaoğlu, Aksaray, Antalya, Kayseri ve Nevşehir Vali Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili
bakanlıkların temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan 100'e yakın katılımcıyla gerçekleşmiştir (Ek-1).


Çalıştay'ın Genel Değerlendirmesi
Çalıştayda; Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi, 11. Ulaştırma Şurası’nda alınan karara göre yeni
projelendirilmesi yapılacak demiryolu hatlarının, yük-yolcu taşımacılığına uygun, karma hat şeklinde
yapılmasının gereğini ifade etmiştir. Ayrıca, ülkemizde uluslararası standartlardan farklı olarak yeni
bir sınıflandırmaya gidildiği, 250 km/saat ve üstü hız yapan trenlerin yüksek hızlı, 160-200 km/saat hız
yapanların hızlı, 160 km/saat’ten daha düşük hız yapanların konvansiyonel tren olarak adlandırılacağı
belirtilmiştir. Bu çerçevede Antalya-Kayseri hattının da yük-yolcu taşınabilen karma hat şeklinde
yapılacağı açık şekilde dile getirilmiştir.

Katılımcı tüm illerin yetkililerin görüşlerini açıklama imkânı bulduğu toplantıda, bir ülkenin tek sektöre
odaklanarak kalkınamayacağı, Antalya-Kayseri hattının yüksek hızlı tren hattı şeklinde yapılması
durumunda sadece turizm sektörüne hizmet edeceği vurgulanmıştır. Ancak, bu hattın yük ve
yolcunun taşınabileceği karma hat şeklinde yapılması durumunda, turizmin yanında sanayi
sektörünün de gelişmesinin sağlanacağı ifade edilmiştir. Bu sayede, yeni yatırımların bölgeye
çekilerek Marmara Bölgesi’ne sıkışan sanayinin Anadolu kentlerine yayılmasının sağlanacağı, ayrıca
bölgenin Antalya Limanı’na, Samsun Limanı’na ve Kars-Bakü hattına bağlantısının sağlanarak, yeni
pazarlara açılmasının önü açılacağı belirtilmiştir. Nevşehir ili yetkilileri ise Kapadokya gibi bir turizm
değerinden yeterince faydalanılamadığı ve Antalya’ya gelen turistin bölgeye çekilebilmesi için hızlı
ulaşım sisteminin kurulması gerektiği ifade edilerek, bu nedenle bu hattın sadece turizme hizmet
edecek şekilde yüksek hızlı tren hattı şeklinde projelendirilmesini talep etmişlerdir. Ancak, bunun
üzerine UDHB temsilcisi, yüksek hızlı tren ile hızlı tren arasında teknik olarak fazla fark olmadığını
ifade ederek bu tür bir itiraza gerek olmayabileceğinin altını çizmiştir.
Yatırımın 2035 programı yerine 2023 yılına kadar tamamlanması hususunda yerel katılımcıların
tamamı fikir birliğine varmıştır. Bunun sağlanabilmesi için bölge illeri olarak birlikte hareket edilmesi
gerektiği vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra Antalya-Konya arasının, Konya-Kayseri arasına göre daha zor
bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle, Konya-Kayseri hattının daha önce yapılabileceği de ifade
edilmiştir.

Ayrıca çalıştayda, halen Kayseri’den Mersin’e bir konteynırın yaklaşık olarak 450 Euro’ya
gönderilebildiğini, Mersin Limanı’ndan Hamburg Limanı’na ise bu bedelin 300 Euro olduğu
belirtilerek, taşıma maliyetleri konusundaki bu çarpıklığın giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
(Kayseri-Mersin: 300 km, Mersin Limanı-Hamburg Limanı: 3000 km)4
KOP BKİ Başkanlığı
Katılımcılar, çalıştayın bölge için çok faydalı olduğunu belirterek, bölge kalkınması konusunda güç
birliği yapmanın önemini ifade etmiştir.

faruk gorez

Re: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi)

Mesaj gönderen faruk gorez » 07 Oca 2015 00:11

2. KONUŞMALAR
Çalıştayın açılış konuşmasını KOP BKİ Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu yaptı. Babaoğlu,
konuşmasına KOP BKİ’nin, kamu yatırımları aracılığı ile bölge kalkınmasının hızlandırılmasına hizmet
edecek bir kurum olarak kurulmuş olduğunu belirterek başladı. Geçmişte devletimizin merkezi
planlamalara ağırlık verdiğini ancak son on yıldır yerelin görüşlerine ve bölgesel kalkınmaya önem
veren bir anlayışın ortaya çıktığını ifade ederek, temel amaçlarının bölgeyi kalkındıracak bir KOP
Eylem Planı yapmak olduğunu söyledi. Bölgede öncelikli ve en önem verdikleri konunun, ülkesel gıda
güvenliğini de düşünerek tarımsal alt yapıyı rehabilite etmek ve bölgeyi daha rekabetçi üretime
kavuşturmak olduğunu, ancak KOP BKİ’nin sadece tarımda değil ulaştırma, enerji, sanayi, kültürturizm
gibi konularda da çalışmalar yaptığını ve projeler ürettiğini ifade etti. Bu çerçevede toplantının
da ana konusu olan demiryolları ile ilgili bazı talepleri olduğunu belirterek, Marmara Bölgesi’ne
sıkışan sanayinin Anadolu kentlerine yayılabilmesinin Türkiye’nin bir stratejisi haline geldiğini, bunu
destekleyecek temel unsurun da yük treni olduğunu söyledi. KOP İlleri (Konya, Aksaray, Karaman,
Niğde)’nin Türkiye’nin 8,2’lik dilimine karşılık geldiğini, ancak tarım alanlarının %12’sine, su varlığının
ise %4’üne sahip olduğun belirtti. Dışarıdan bakıldığında tarımla kalkınması gereken bir bölge olarak
algılandıklarını ancak su kaynaklarının kısıtlı olduğunu, bu nedenle bölgenin ulaştırma altyapısının ve
enerjiyle ilgili yatırımlarının yapılarak başka sektörlere dönüşümünün sağlanması gerektiğini ifade
etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından en son yayınlanan “Kuraklık Afeti Uzun Yıllar Alansal Dağılımı
Raporu”nda en fazla olay rapor edilen bölgenin Orta Anadolu Bölgesi ve merkez üssünün de Konya
olduğunu, küresel iklim değişikliği senaryolarında ve NASA’nın son raporlarında da kötü tablonun
devam edeceği görüldüğü için sadece tarım odaklı değil, diğer sektörleri de kapsayan bir kalkınma
stratejisinin uygulanması gerektiğini belirtti. Ülkemiz tarafından hazırlanan Bölgesel Kalkınma
Stratejisi’nde Konya, Kayseri, Eskişehir gibi illerin endüstriyel gelişme odaklı iller olarak
tanımlandığını, bunun için de yük demiryolu hatlarının gerekli olduğunu vurguladı. Bugünkü bahse
konu olan Antalya-Kayseri hattının Antalya-Konya arasındaki bölümünün 2023, Konya-Kayseri
arasındaki bölümünün ise 2035 yılında bitirilmesinin ve hattın yüksek hızlı tren hattı olarak
planlamasının yapıldığını, ancak sanayileşmenin yaygınlaştırılması isteniyorsa bu hattın yük ve yolcu
taşıyabilecek karma hat ve tamamının 2023 yılında bitirilecek şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.
Bu hattın, trenlerin 140-160 km/saat hız ile gidebilecek karma hat olarak yapılması durumunda
Kayseri üzerinden Samsun Limanı’na, Sivas üzerinden de Kars-Bakü hattına doğrudan bir katar yapma
şansına sahip olunacağını, bu sayede de Karadeniz ve doğuya bağlantının sağlanarak yeni pazarlara
ulaşılacağını söyledi. Belli ana arterlerde yüksek hızlı tren yatırımlarının yapılabileceğini ama
Anadolu’da sanayinin geliştirilmesi isteniliyorsa, karma hatların yapılmasının bir zorunluluk olduğunu
belirtti. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi(OSB) alanları incelendiğinde OSB alanı geniş olan
bölgelerde yük hatlarının yetersiz olduğunun görülebileceğini söyledi. Bölgenin tarımdan, sanayiye ve
diğer sektörlere dönüşümünün sağlanması için yük hattını gerekli gördüklerini ifade etti. Müze
ziyaretçi sayılarına bakıldığında ise Selçuklu eserlerini barındıran Sivas’tan Alanya’ya kadar olan
bölgenin öne çıktığının görüldüğünü ve yüksek hızlı tren hattı yapılacaksa bile Kayseri-Konya hattının
daha önce yapılması gerektiğini belirtti. Sonuç olarak iki öneri getirdiklerini söyleyerek; Antalya-5

KOP BKİ Başkanlığı
Kayseri hattının karma hat şeklinde yapılmasının ve hattın tamamının 2023 yılında bitirilecek şekilde
planlanmasının istekleri olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

faruk gorez

Re: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi)

Mesaj gönderen faruk gorez » 07 Oca 2015 00:12

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Yatırım Daire Başkanı Başar
Karaman aldı. Son Ulaştırma Şurası’nda alınan kararlar çerçevesinde bundan sonra gerçekleştirilecek
yüksek hızlı tren harici yatırımların hem yük hem de yolcu taşınabilen, trenlerin 160-200 km/saat hız
yapabileceği karma hat şeklinde projelendirileceğini söyledi. Bu çerçevede 2023 hedeflerinde
bulunan Antalya-Konya ve Antalya-Eskişehir projelerinin gerekli revizeler yapılıp karma hat şeklinde
projelendirileceğini sözlerine ekledi. Bu esnada bir katılımcının Ankara-Sivas hattını sorması üzerine o
projenin eski proje olduğunu ve yüksek hızlı tren hattı şeklinde yapılacağını söyledi. Uluslararası
standartlardan farklı olarak 250 km/saat ve üzeri hız yapanları yüksek hızlı tren, 160-200 km/saat hız
yapanları hızlı tren, 160 km/saat ’den düşük hız yapanları konvansiyonel tren şeklinde
değerlendirdiklerini belirtti. Bir katılımcının “Yüksek hızlı tren olarak şu an devam eden projeler
nelerdir?” siye sorması üzerine ise; işletmeye açılan Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya hatlarının
dışında Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir hatlarının yüksek hızlı tren hattı şeklinde
yapılmakta olduğunu söyledi.
Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Abidin Özkaya ise konuşmalardan Kayseri’nin yüksek
hızlı trenden mahrum kalacağı izlenimini edindiğini, oysa Ankara-Sivas hattının Kayseri’nin 100 km
kuzeyinden geçtiğini belirterek, Kayseri’nin yüksek hızlı tren projesine bir an evvel dahil edilmesini
istediklerini söyledi. Ayrıca Kayseri’den Mersin’e (300 km) bir konteynırı yaklaşık olarak 450 Euro’ya
gönderebildiklerini, Mersin Limanı’ndan Hamburg Limanı’na (3000 km) ise bu bedelin 300 Euro
olduğunu belirterek, bu konudaki problemlerin çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Ülke kalkınması için
yük ve yolcu taşımacılığının aynı anda değerlendirilerek en yüksek menfaati elde etmek gerektiğini de
ifade ederek konuşmasını tamamladı.6
KOP BKİ Başkanlığı
Bunun üzerine tekrar söz alan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Yatırım Daire
Başkanı Başar Karaman, Ankara-Kayseri hattının da yüksek hızlı tren şeklinde yapılacağını açıkladı. Bir
katılımcının “Antalya-Konya hattı ne zaman tamamlanacak?” sorusu üzerine projenin 2023
hedeflerinde olduğunu söyledi. Başka bir katılımcının “YHT’den neden karma hatlara dönüldü?”
sorusu üzerine ise; yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmasının yanı sıra demiryollarının 6461 sayılı
kanun ile yeniden yapılanma içerisine girdiğini, özel sektörün önümüzdeki süreçte yük taşımacılığına
başlayacağını ve onun alt yapısını hazırlamaları gerektiğini ifade etti.
Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Sertdemir, Aksaray’ın sanayi, tarım ve hayvancılıkta
çok iyi bir yere geldiğini belirterek 3. OSB’nin kurulma aşamasında olduğunu açıkladı. KırşehirOrtaköy-Aksaray-Ulukışla
hattından Mersin Limanı’na, programa alınmış bir demiryolu hattı
olduğunu, bunun yanı sıra Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren hattını da arzu
ettiklerini belirterek, bu hattın yapılabilecekse 2023’den önce hayata geçirilmesini istediklerini
söyledi. Ayrıca projeleri hızlandırmak için yap-işlet-devret modelinin de kullanılabileceğini hatırlattı.
Katılımcıların Antalya-Kayseri hızlı tren hattının güzergâhını öğrenmek istemeleri üzerine tekrar söz
alan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Yatırım Daire Başkanı Başar Karaman;
Antalya’dan gelen hattın Manavgat’a gelerek burada ikiye ayrıldığını, hattın birinin Alanya’ya devam
ettiğini, diğerinin ise Manavgat’tan ayrılarak Toroslar'ı tırmanmaya başladığını söyledi. Daha sonra
sırasıyla İbradı ve Seydişehir’den geçerek Kaşınhanı’na geldiğini ki burasının da Konya hattının
bağlantı noktası olacağını ifade etti. Buradan da hattın Aksaray, Nevşehir, Avanos güzergâhını
izleyerek Kayseri’ye uzandığını açıkladı. Ayrıca Konya Kayacık’ta 1 milyon metrekare alan üzerinde
lojistik köyün ve Konya Buğday Pazarı Yüksek Hızlı Tren Garı’nın kurulması için bu yıl ihaleye
çıkılacağını, Konya-Karaman arasındaki hattın çift hat olarak yapılması için ise ihalenin yapıldığını ve
yakın bir zamanda çalışmaların başlayacağını söyledi.

faruk gorez

Re: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi)

Mesaj gönderen faruk gorez » 07 Oca 2015 00:13

Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mahmut Çelebi Sarıyıldız, KayseriAntalya
hattının Antalya-Konya bölümünü yapmanın Konya-Kayseri bölümüne göre daha zor
olduğunu belirterek, Konya-Kayseri bölümünün 2020 yılına çekilmesini teklif etti. Ayrıca Kapadokya-7
KOP BKİ Başkanlığı
Kayseri ve Kapadokya-Konya arasındaki karayollarında yük taşımasının fazla olması nedeniyle büyük
tırların yollara zarar verdiğini ve her sene yol çalışması yapılmasına neden olduğunu, bu yüzden yük
demiryolu hattının bu bölge için önemli olduğunu söyledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, ülkemizin 2023 yılı için koyduğu ekonomik hedeflere
ulaşması için, Marmara Bölgesi hariç yeni merkezlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu çerçevede de
Konya, Kayseri, Antalya, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman gibi illerin bu hedefe katkı koyması
gerektiğini belirterek, güçlü bir biçimde birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Yüksek hızlı tren
ile hızlı tren arasında çok büyük fark olmadığını belirterek Nevşehir ilinden katılan yetkililerden de
karma hat konusunda destek istedi. Bir ülkenin tek başına turizm ile kalkınamayacağını belirterek,
üretmenin ve bunu dünyaya pazarlamanın gerekliliğinden bahsetti. Bunun için de yük demiryolu
hatlarının önemli olduğunu söyleyerek, bu hattın 2035’de değil 2023’de tamamlanması gerektiğini
söyledi.
Konya Ticaret Borsası Başkanı M. Uğur Kaleli, girişimcilerin ürettikleri malları kolay ve ekonomik bir
şekilde limanlara indirmesinin çok önemli olduğunu ve bu yüzden yük demiryolu hatları konusunda
doğru bir stratejinin izlendiğini belirtti. Çalıştaya katılan illerin yetkililerin birlikte hareket etmesinin
bölge kalkınmasına çok büyük katkılar sunacağını ifade etti.
Tekrar söz alan KOP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, toplantının konusu olan AntalyaKayseri
hattının karma hat şeklinde olması ve tamamının 2023 planına alınması konularında artık tek
bir hedeflerinin kaldığını, bu hedefe de bölge olarak hep birlikte mücadele edilerek ulaşılması
gerektiğini söyledi.
Son söz için kürsüye gelen Konya Valisi Muammer Erol ise özellikle Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü Etüt, Proje ve Yatırım Daire Başkanı Başar Karaman’ın verdiği bilgilerin herkes için
aydınlatıcı olduğunu söyledi. Bundan sonra güç birliği yaparak bölge için en faydalı olacak şekilde bu
konuları karar mercilerindekilerin önüne götürmek gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

faruk gorez

Re: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi)

Mesaj gönderen faruk gorez » 07 Oca 2015 00:13

3. SONUÇ
Türkiye’yi yüksek gelir grubunda bir ülke haline getirmeyi hedefleyen Onuncu Kalkınma Planı; yük ve
yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde
sağlanması, yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve
denizyolunun paylarının arttırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında
koridor yaklaşımına geçilmesi esasıyla hazırlanmıştır.
Sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş illeri birbirine bağlayan Antalya-Kayseri demiryolu projesi, bölgesel
ve ulusal kalkınma açısından önem taşımaktadır. Turizm açısından da stratejik öneme sahip olan
Antalya, Konya, Nevşehir illerinin birbirine söz konusu demiryolu hattı ile bağlanacak olması, bölgesel
turizm potansiyelini arttırma açısından önem arz etmektedir. Daha geniş bir pencereden bakıldığında
ise kuzey-güney aksında Türkiye için önemli bir hat olduğu görülebilir. Güzergâhın planlanan diğer
hatlarla entegrasyonu sağlandığında ülke ölçeğinde çok büyük bir proje olacağı görülebilmektedir.
Antalya- Kayseri hızlı tren projesinin diğer yüksek hızlı tren projeleriyle entegrasyonun sağlanmasıyla
Antalya, Ankara, İstanbul, Mersin, komşu iller Burdur, Isparta, Afyonkarahisar’la birlikte, Aydın,
Kütahya, Eskişehir, Kırşehir ve Niğde’ye direkt olarak demiryoluyla ulaşım sağlanacaktır. Bu durum
komşu illerin gelişim potansiyellerinin birbirlerine yansımalarını sağlaması neticesinde sektörleri
olumlu etkileyecektir.
Bu çerçevede Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi Bölgesel Ulaştırma
çalıştayında aşağıda maddeler halinde belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır:
1) Ulaştırma Şurası’nda alınan kararlara göre bundan sonra projelendirilmesi yapılacak demiryolu
yatırımlarının (Antalya-Kayseri hattı da dahil olmak üzere), yük ve yolcu taşımacılığına uygun,
trenlerin 160-200 km/saat hız yapabileceği, karma hatlar şeklinde gerçekleştirileceği öğrenilmiştir.
2) Demiryolu taşımacılığının esnekliğinin artırılarak maliyetlerinin cazip hale getirilmesi gerektiği bu
şekilde demiryolu yük taşımacılığının, diğer taşıma modları ile rekabet edebilir bir seviye
getirilmesinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.
3) Karma taşımacılık yapabilecek hızlı trenlerin 160-200 km/saat hız yapabildiğinin ve ulaşım süreleri
açısından önemli bir fark oluşturmayacağının ifade edilmesine karşın Nevşehir ili yetkilileri AntalyaKayseri
hattının turizm hattı olarak yüksek hızlı tren hattı şeklinde yapılmasını istediklerini belirttiler.
Nevşehir İli dışında güzergahtaki illerin yetkilileri söz konusu hattın karma hat şeklinde yapılması
konusunda görüş birliğine vardılar.
4) Antalya-Kayseri hattının tamamının 2023 yılına kadar bitirilmesi gerektiği konusunda tüm
katılımcılar görüş birliğine varmıştır.
http://www.kop.gov.tr/pdf/Kayseri-Antalya-Demiryolu.pdf

faruk gorez

Re: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi)

Mesaj gönderen faruk gorez » 11 Oca 2015 10:20

bu projeler 6-7 yıla inşallah hızlı ve planlı bir şekilde hayata geçer...

faruk gorez

Re: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi)

Mesaj gönderen faruk gorez » 11 Oca 2015 13:42

Antalya'yı, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'ye bağlayan bir turizm hızlı tren hattını inşa etmeyi planladıklarını belirten Elvan, "Turizm hızlı tren hattı projesiyle Antalya'daki turistlerin Ürgüp, Nevşehir, Kayseri ve Konya'ya uzanmalarını sağlayacağız. Bir aylık süre içerisinde uygulama projesinin ihalesine çıkıyoruz. Hedefimiz 2015 yılı sonu itibarıyla bu hattın inşaatına başlamak" dedi...

http://www.haberler.com/elvan-istanbul- ... 21-haberi/

faruk gorez

Re: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi)

Mesaj gönderen faruk gorez » 11 Oca 2015 14:31

Antalya için en önemli proje, turizm hızlı tren güzergahı, Antalya'dan çıkararak Konya, Aksaray, Nevşehir'e, oradan Kayseri'ye uzanan hattımız. Bu ay uygulama projesi ihalesine çıkıyoruz. Saatte 200 kilometre hız yapacak. 2015 yılı sonunda kazmayı vuracağız.Demir yolu ile Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'ye bağlanacak. Projelerimizden birisi budur" diye konuştu.Cevapla